ثبت دامنه

نام جدید برای دامنه خود پیدا کنید. نام دامنه یا کلید واژه ای را وارد کنید تا امکان ثبت آن را بررسی کنیم.


Browse extensions by category

دامنه
New Price
Transfer
Renewal
.com
Rp. 135.000,00
1 سال
Rp. 135.000,00
1 سال
Rp. 170.000,00
1 سال
.net
Rp. 175.000,00
1 سال
Rp. 175.000,00
1 سال
Rp. 175.000,00
1 سال
.org
Rp. 175.000,00
1 سال
Rp. 175.000,00
1 سال
Rp. 200.000,00
1 سال
.co
Rp. 500.000,00
1 سال
Rp. 500.000,00
1 سال
Rp. 500.000,00
1 سال
.info
Rp. 190.000,00
1 سال
Rp. 190.000,00
1 سال
Rp. 190.000,00
1 سال
.us
Rp. 125.000,00
1 سال
Rp. 125.000,00
1 سال
Rp. 125.000,00
1 سال
.biz
Rp. 200.000,00
1 سال
Rp. 200.000,00
1 سال
Rp. 200.000,00
1 سال
.mobi
Rp. 225.000,00
1 سال
Rp. 225.000,00
1 سال
Rp. 225.000,00
1 سال
.tv
Rp. 550.000,00
1 سال
Rp. 550.000,00
1 سال
Rp. 550.000,00
1 سال
.asia
Rp. 200.000,00
1 سال
Rp. 200.000,00
1 سال
Rp. 200.000,00
1 سال
.ws
Rp. 400.000,00
1 سال
Rp. 400.000,00
1 سال
Rp. 400.000,00
1 سال
.in
Rp. 225.000,00
1 سال
Rp. 225.000,00
1 سال
Rp. 225.000,00
1 سال
.me
Rp. 400.000,00
1 سال
Rp. 400.000,00
1 سال
Rp. 400.000,00
1 سال
.name
Rp. 119.000,00
1 سال
Rp. 119.000,00
1 سال
Rp. 119.000,00
1 سال
.holiday
Rp. 850.000,00
1 سال
Rp. 850.000,00
1 سال
Rp. 850.000,00
1 سال
.fm
Rp. 1.350.000,00
1 سال
Rp. 1.350.000,00
1 سال
Rp. 1.350.000,00
1 سال
.id
Rp. 249.000,00
1 سال
Rp. 249.000,00
1 سال
Rp. 249.000,00
1 سال
.co.id
Rp. 149.000,00
1 سال
Rp. 149.000,00
1 سال
Rp. 149.000,00
1 سال
.web.id
Rp. 119.000,00
1 سال
Rp. 119.000,00
1 سال
Rp. 119.000,00
1 سال
.ac.id
Rp. 119.000,00
1 سال
Rp. 119.000,00
1 سال
Rp. 119.000,00
1 سال
.net.id
Rp. 149.000,00
1 سال
Rp. 149.000,00
1 سال
Rp. 149.000,00
1 سال
.sch.id
Rp. 119.000,00
1 سال
Rp. 119.000,00
1 سال
Rp. 119.000,00
1 سال
.or.id
Rp. 119.000,00
1 سال
Rp. 119.000,00
1 سال
Rp. 119.000,00
1 سال
.go.id
Rp. 119.000,00
1 سال
Rp. 119.000,00
1 سال
Rp. 119.000,00
1 سال
.my.id
Rp. 119.000,00
1 سال
Rp. 119.000,00
1 سال
Rp. 119.000,00
1 سال
.biz.id
Rp. 149.000,00
1 سال
Rp. 149.000,00
1 سال
Rp. 149.000,00
1 سال
.ponpes.id
Rp. 119.000,00
1 سال
Rp. 119.000,00
1 سال
Rp. 119.000,00
1 سال
.academy
Rp. 500.000,00
1 سال
Rp. 500.000,00
1 سال
Rp. 500.000,00
1 سال
.apartments
Rp. 750.000,00
1 سال
Rp. 750.000,00
1 سال
Rp. 750.000,00
1 سال
.blog
Rp. 750.000,00
1 سال
Rp. 750.000,00
1 سال
Rp. 750.000,00
1 سال
.cafe
Rp. 500.000,00
1 سال
Rp. 500.000,00
1 سال
Rp. 500.000,00
1 سال
.clothing
Rp. 500.000,00
1 سال
Rp. 500.000,00
1 سال
Rp. 500.000,00
1 سال
.club
Rp. 300.000,00
1 سال
Rp. 300.000,00
1 سال
Rp. 300.000,00
1 سال
.coffee
Rp. 500.000,00
1 سال
Rp. 500.000,00
1 سال
Rp. 500.000,00
1 سال
.community
Rp. 500.000,00
1 سال
Rp. 500.000,00
1 سال
Rp. 500.000,00
1 سال
.company
Rp. 350.000,00
1 سال
Rp. 350.000,00
1 سال
Rp. 350.000,00
1 سال
.cool
Rp. 500.000,00
1 سال
Rp. 500.000,00
1 سال
Rp. 500.000,00
1 سال
.farm
Rp. 500.000,00
1 سال
Rp. 500.000,00
1 سال
Rp. 500.000,00
1 سال
.florist
Rp. 500.000,00
1 سال
Rp. 500.000,00
1 سال
Rp. 500.000,00
1 سال
.gallery
Rp. 350.000,00
1 سال
Rp. 350.000,00
1 سال
Rp. 350.000,00
1 سال
.gift

سال
N/A
N/A
.guide
Rp. 500.000,00
1 سال
Rp. 500.000,00
1 سال
Rp. 500.000,00
1 سال
.jewelry
Rp. 750.000,00
1 سال
Rp. 750.000,00
1 سال
Rp. 750.000,00
1 سال
.media
Rp. 500.000,00
1 سال
Rp. 500.000,00
1 سال
Rp. 500.000,00
1 سال
.news
Rp. 400.000,00
1 سال
Rp. 400.000,00
1 سال
Rp. 400.000,00
1 سال
.pub
Rp. 550.000,00
1 سال
Rp. 550.000,00
1 سال
Rp. 550.000,00
1 سال
.school
Rp. 500.000,00
1 سال
Rp. 500.000,00
1 سال
Rp. 500.000,00
1 سال
.store
Rp. 800.000,00
1 سال
Rp. 800.000,00
1 سال
Rp. 800.000,00
1 سال
.top
Rp. 250.000,00
1 سال
Rp. 250.000,00
1 سال
Rp. 250.000,00
1 سال
.tours
Rp. 800.000,00
1 سال
Rp. 800.000,00
1 سال
Rp. 800.000,00
1 سال
.vacations
Rp. 500.000,00
1 سال
Rp. 500.000,00
1 سال
Rp. 500.000,00
1 سال
.villas
Rp. 800.000,00
1 سال
Rp. 800.000,00
1 سال
Rp. 800.000,00
1 سال
.website
Rp. 350.000,00
1 سال
Rp. 350.000,00
1 سال
Rp. 350.000,00
1 سال
.xyz
Rp. 200.000,00
1 سال
Rp. 200.000,00
1 سال
Rp. 200.000,00
1 سال

Please choose a category from above.

افزودن هاست اشتراکی

از بین پکیج ها متنوع هاست اشتراکی، انتخاب کنید

هر بودجه ای دارید، بر اساس آن ما پکیج پیشنهادی داریم

پکیج ها را بررسی کن

دامنه خود را به سیستم ما انتقال دهید

همینک دامنه خود را انتقال دهید تا یک سال نیز تمدید گردد!*

انتقال یک دامنه

* Excludes certain TLDs and recently renewed domains